حوزه قراردادی : تهیه و تنظیم قراردادهای قابل انعقاد ی با فروشندگان ، سازندگان و پیمانکاران بر اساس رعایت منافع متقابل مبتنی بر اصول حقوقی و قراردادی .
پیگیری امور بانکی و اعتبار اسنادی بر اساس بخشنامه ها و قوانین حاکم بر آنها.

حوزه مالی : تشخیص و ثبت رویدادهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و با رعایت چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی .
تآمین وجوه لازم بمنظور پوشش هزینه های طرح اعم از ارزی و یا ریالی از منابع قابل دسترس از جمله بانکها ، سهامداران و ... بالاخره تنظیم و ارائه شفاف حساب های شرکت در قالب فرمت های مورد استفاده ذینفعان مختلف.

حوزه منابع انسانی : تهیه روشها و سیستمها مبتنی بر کسب رضایت حداکثری پرسنل ،برقراری آئین نامه ها بمنظور حفظ نظم و مقررات ، پاسخگوئی به خواسته های اداری کارکنان و ....
حوزه پشتیبانی : شامل برقراری سیستم های نرم افزاری ، سخت افزاری و خدمات متعاقب آن و برقراری روابط مناسب با دیگرسازمانها وارگانها متعامل با شرکت بمنظور پیشرفت بهینه امور
از فعالیت های واحد مالی و پشتیبانی می توان به تهیه و تنظیم قراردادهای قابل انعقاد ی با فروشندگان ، سازندگان و پیمانکاران بر اساس رعایت منافع متقابل مبتنی بر اصول حقوقی و قراردادی و پیگیری امور بانکی و اعتبار اسنادی بر اساس بخشنامه ها و قوانین حاکم بر آنها.