واحد مهندسی شرکت شیمیایی صدف در طول پروژه مشتمل بر بخش های ذیل می باشد.
مکانیک (تجهیزات ثابت و دوار)
برق
ابزار دقیق
سیویل
عملیات فرایندی
پایپینگ
اسناد فنی
معماری و تهویه
کنترل کیفی و بازرسی فنی


وظایف این بخشها پیشبرد امور مهندسی و طراحی پروژه، ارزیابی فنی سازندگان، پیگیری امور مرتبط با طراحان پایه و تفضیلی ، تهیه و تامین و جمع آوری اطلاعات فنی لازم برای بخشهای اجرایی و پشتیبانی و بازرگانی می باشد.

هماهنگی بخشها و توزیع اطلاعات لازم در بخشهای مختلف توسط مدیر مهندسی صورت می پذیرد.