واحد بازرگانی شرکت شیمیایی صدف عسلویه وظایف ذیل را برعهده دارد :
نظارت بر درخواست های خرید و ارسال اسناد مناقصه برای شرکت های مورد تایید جهت مهندسی و تامین کالا توسط شرکت مشاور
تایید سازنده نهایی براساس شفاف سازی های مهندسی و بازرگانی جهت تامین و ساخت کالا
نظارت بر صدور و انعقاد قرارداد سازندگان توسط شرکت مشاور
نظارت بر ابلاغ قرارداد به سازندگان و موثر شدن آن توسط شرکت مشاور
نظارت و بازرسی کالا در طول دوره ساخت و تحویل به سایت پروژه توسط شرکت مشاور
کنترل مواد در سایت و تحویل به پیمانکار نصب